Προκήρυξη ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό – Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ

0
438
Προκήρυξη θέσεων εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 391/12.09.2018 αποφάσισε σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α’) και την ΥΑ. 30615/2018 (ΦΕΚ 3650/Β 727.08.2018) την προκήρυξη θέσεων εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στις παρακάτω ειδικεύσεις:
1 . Προϊστορική Αρχαιολογία θέσεις 5
2.  Κλασική Αρχαιολογία θέσεις 7
3.  Βυζαντινή Αρχαιολογία θέσεις 7
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις και ο συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 24 Σεπτεμβρίου έως και 05.10.2018 σε έντυπη μορφή. Στην αίτηση αναφέρεται η Ειδίκευση, στην οποία ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εξεταστεί. Στον φάκελο προσόντων περιλαμβάνονται πλέον του βιογραφικού, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποίηση οιουδήποτε βαθμού γνώσης Ξένων Γλωσσών, τεκμήρια παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικής προϋπηρεσίας, καθώς και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 15 έως και 19 Οκτωβρίου 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here