Δύο νέα Μεταπτυχιακά από την Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

0
106

Δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Σχολή Καλών Τεχνών.

 1. «Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές (Film and Television Studies)»

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των φοιτητών και φοιτητριών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σπουδών που θεραπεύονται στο Τμήμα, η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και η ανάδειξη νέας επιστημονικής γνώσης.

  Σκοπός
  Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στις Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/ τριες θα διδαχθούν ιστορία κινηματογράφου, κινηματογράφο και ιστορία (αναπαράσταση ιστορίας), θεωρία αναλογικού και ψηφιακού κινηματογράφου, ιστοριογραφία της τηλεόρασης (ιστορία και πολιτισμός), ειδικευμένα θέματα τηλεοπτικών ειδών, ειδικευμένα θέματα κινηματογραφικών ειδών, σύγχρονες θεωρίες κινηματογράφου και τηλεόρασης και τις σχέσεις κινηματογράφου και πολιτικής. Συνεκτιμώντας τις ανάγκες της χώρας και συμμορφούμενο με τις διεθνείς πρακτικές και τη λειτουργία αντίστοιχων τμημάτων από τη δεκαετία του 1970 στην Ευρώπη και Αμερική, το Π.Μ.Σ. έχει ως βασικό στόχο την υψηλού επιπέδου καλλιέργεια και προαγωγή του οπτικού γραμματισμού. Επιμέρους στόχοι είναι η εξειδίκευση σε: α) στην ιστορία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, β) στα διαφορετικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά είδη, γ) στην εκμάθηση των σύγχρoνων θεωρητικών μοντέλων που αφορούν στην αναπαράσταση και δ) στη διεπιστημονική προσέγγιση των οπτικοακουστικών κειμένων. Με τον τρόπο αυτό, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες θα εφοδιαστούν με εξειδικευμένες γνώσεις στα παραπάνω και θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι/ες για μία επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακόμη, σκοπός είναι η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/ τριες και η συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. είναι αγγλόφωνο καθώς στόχος είναι να καταστεί το Τμήμα Κινηματογράφου και κατ’ επέκταση το Α.Π.Θ. κέντρο των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σπουδών του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών στην Νοτιανατολική Ευρώπη

  Μεταπτυχιακός Τίτλος
  Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές (Film and Television Studies)».

  Χρονική διάρκεια σπουδών
  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 2. «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα»
  των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η διερεύνηση και εμβάθυνση στις «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές» σε σχέση με την δημόσια σφαίρα καθώς και στην «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης».

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
  είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση (α) της έρευνας για τις καλλιτεχνικές πρακτικές στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, (β) του ρόλου της εικαστικής δημιουργίας στη δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, και (γ) της εναργούς διασύνδεσης των δύο παραπάνω διαστάσεων. Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών σε δύο κατευθύνσεις:

  Α. «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές» Η κατεύθυνση Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις νέες προκλήσεις της δημιουργίας στη δημόσια σφαίρα και τον δημόσιο χώρο, ερευνώντας κριτικά τον ρόλο της τέχνης και τις πρακτικές της. Επιχειρεί την εμβάθυνση σε νέες μορφές καλλιτεχνικών δράσεων και πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση, την παρέμβαση, τη συμμετοχή, τη συλλογική δράση, τις εφήμερες κατασκευές και τα εικονικά περιβάλλοντα. Εξερευνά τη σχέση της εικαστικής δημιουργίας με την αρχιτεκτονική, την πολιτική, το τοπίο και τη θεωρία, με στόχο την άρθρωση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στην τέχνη που θα προετοιμάσει τους καλλιτέχνες να εργαστούν στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα με κριτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

  Β. «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης» Η κατεύθυνση Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μεγάλη και γόνιμη παράδοση ανάλυσης και ερμηνείας του καλλιτεχνικού φαινομένου από τη σκοπιά της ιστορίας, των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών. Επιστρατεύει τόσο εδραιωμένες όσο και καινοτόμες προσεγγίσεις, από την ιστορία της τέχνης και την αισθητική μέχρι την πολιτική οικονομία του καλλιτεχνικού πεδίου και τη σύγχρονη φιλοσοφική θεώρηση των σχέσεων τέχνης και πολιτικής. Με βάση αυτό το πολύμορφο υλικό, επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του ΔΠΜΣ τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους, ούτως ώστε να καταστούν ικανοί/ές να ερευνούν αυτοδύναμα και πρωτότυπα τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις των καλλιτεχνικών πρακτικών και τη λειτουργία τους στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα.

  Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα», στις εξής ειδικεύσεις:
  – «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές»
  – «Κοινωνικο-πολιτική διερεύνηση της τέχνης»

  Χρονική διάρκεια σπουδών
  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δείτε τις αναλυτικές παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων εδώ 

 

Previous articleΓίνε εθελοντής για σενα
Next articleΑνθρω-ποιά;
Ειρήνη Μαρκιανού
Η Ειρήνη Μαρκιανού είναι γλωσσολόγος/καθηγήτρια αγγλικών με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Ασχολείται με τη διδασκαλία αγγλικών σε παιδιά και ενηλίκους και τη μελέτη γύρω από την εναλλακτική εκπαίδευση. Σε εθελοντικό επίπεδο, στηρίζει την κοινότητα των ομιλητών του Greko στα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here