Είσοδος κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

0
50

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α,55) και ειδικότερα την παρ.7 του άρθρου 5 αυτής,
2. Του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α,133/07-08-2019),
3. Του Π.Δ.18/2018 (Α,31): «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Του Π.Δ.81/2019 (Α,114) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. Του Π.Δ.83/2019 (Α,121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Του Π.Δ.84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Της παρ.6 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β,769).
8. Της υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΑΠΔ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β,1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων.
Γ. Το ευάριθμο πλήθος τόσο του προσωπικού που απασχολείται στο κτήριο το επί της οδού Α. Παπανδρέου 37, καθώς και το μεγάλο εύρος του κοινού αναφοράς του Υπουργείου (μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων, κλήρος και διοικητικό προσωπικό)
Δ. Την από 25-04-2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία του Υπουργείου προς τους πολίτες για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης https://mydocs.minedu.gov.gr, οι οποίες πρωτοκολλώνται αυτομάτως.
Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α) Την είσοδο του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου καθημερινά και ώρες 13.00΄-14.00΄.
Β) Την είσοδο του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και ενημέρωσης πολιτών καθημερινά κατά ώρες 10.00΄-14.00΄.
Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη υποβολή εγγράφων στο γραφείο πρωτόκολλου λόγω καταληκτικών αποκλειστικών προθεσμιών ή δικαστικών επιμελητών και μόνο, και η επίδοση εκφεύγει των ως άνω ωρών, η επίδοση θα γίνεται ιδίαις χερσί στον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα το πρωτοκολλεί αρμοδίως.
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η αποφυγή συνωστισμού και η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 16-03-2020 μέχρι και τις 03-04-2020.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πηγή https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%9E%CE%95_-_37528_-_2020_-_%CE%95%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here