ΕΚΠΑ: Πως θα γίνονται οι online διαλέξεις – Οδηγίες προς τους φοιτητές!

0
47

Ενημέρωση προς τους φοιτητές από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ καθηγητή Μελέτιο – Αθανάσιο Δημόπουλο: Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, το Πανεπιστήμιο διαθέτει 48 αίθουσες οι οποίες υποστηρίζουν την τηλεμετάδοση μαθημάτων/διαλέξεων μέσω διαδικτύου.

Η χρήση των αιθουσών αυτών δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής των μαθημάτων όπως ακριβώς πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα (με χρήση διαφανειών ή/και πίνακα), με τη διαφορά ότι το ακροατήριο παρακολουθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και οι ερωτήσεις των φοιτητών μπορούν να υποβάλλονται μόνο ασύγχρονα μέσω του eclass ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αίθουσες αυτές θα λειτουργούν από τις 9:00 έως τις 21:00 και με ένα αποδοτικό χρονοπρογραμματισμό τους και μικρή σύμπτυξη της χρονικής διάρκειας των μαθημάτων (π.χ. ένα μάθημα 4 ακαδημαϊκών ωρών να διαρκεί 3 ώρες με μικρό ενδιάμεσο διάλειμμα), υπολογίζεται ότι αρκούν για να υποστηρίξουν περίπου 1000 εξαμηνιαία μαθήματα.

Ένας μεγάλος όγκος των προπτυχιακών μαθημάτων δύναται, συνεπώς, να πραγματοποιηθεί με τη χρήση των αιθουσών αυτών και τη συνδρομή του eclass.

Ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα, κατά προτίμηση των μικρότερων ακροατηρίων, δύνανται να πραγματοποιηθούν μέσω εμπορικών εφαρμογών τηλεσυνεργασίας, των οποίων οι οδηγίες χρήσης θα σας κοινοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Τέλος, για τα μεταπτυχιακά μαθήματα, θα  ενεργοποιηθεί στο eclass  η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω ενσωματωμένης σε αυτό εφαρμογής και οι σχετικές οδηγίες θα κοινοποιηθούν, επίσης, τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το ΚΛΕΙΔΙ επεξεργάστηκε όλα τα δυνατά σενάρια τηλεμετάδοσης των μαθημάτων που θα έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα ενημέρωση.

Ο Πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει όλες τις αίθουσες του Πανεπιστημίου με δυνατότητα τηλεμετάδοσης και την αρχική κατανομή τους σε Τμήματα, η οποία ενδέχεται να τροποποιηθεί μετά την κατάρτιση από τα Τμήματα των ωρολογίων προγραμμάτων τους και την επιλογή του μέσου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για κάθε μάθημα.

Εντός της εβδομάδος, οι Διοικήσεις των Τμημάτων θα μεριμνήσουν ώστε να ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες τους και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα στο eclass, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα συνδέονται οι φοιτητές σε κάθε μάθημα και το ηλεκτρονικό μέσο τηλεδιάσκεψης το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή του.

Είμαι σίγουρος για το υψηλό αίσθημα ευθύνης όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας και για τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε το Πανεπιστήμιό μας να ανταποκριθεί για μια ακόμη φορά στην αποστολή του και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην Ελληνική κοινωνία. των Πανεπιστημίων της χώρας, το ΕΚΠΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές του και στην αποστολή του, σχεδιάζει κατάλληλες λύσεις ώστε να υποστηρίξει με τρόπο λειτουργικό, αποδοτικό και συγχρόνως ρεαλιστικό την συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου στο ΕΚΠΑ μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.

– Υποστήριξη Προπτυχιακών Μαθημάτων.

Αξιοποίηση της υπηρεσίας μονόδρομης σύγχρονης διδασκαλίας (http://live.uoa.gr/) για την ζωντανή μετάδοση διαλέξεων του μαθήματος. Κάθε Τμήμα θα οργανώσει πρόγραμμα διαλέξεων σε προκαθορισμένες αίθουσες που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό.

Αξιοποίηση της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (https://eclass.uoa.gr) για την αμφίδρομη επικοινωνία και παροχή εκπαιδευτικού υλικού μελέτης μέσα από τα ηλεκτρονικά μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές.

Αξιοποίηση ήδη καταγεγραμμένων βιντεοδιαλέξεων του μαθήματος από προηγούμενα έτη (https://delos.uoa.gr/) καθώς και των υπαρχόντων πρότυπων ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων του ιδρύματος (https://opencourses.uoa.gr).

Χρήση των σχετικών εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (youtube, facebook)

Αξιοποίηση ελεύθερων εμπορικών λύσεων (webex, teams κ.α.)

 

– Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Μαθημάτων.

Επιπρόσθετα των υπηρεσιών υποστήριξης των προπτυχιακών μαθημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, για τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας τηλεσυνεδρίασης μέσω της πλατφόρμας eClass, η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών χώρων / δωματίων για τη ζωντανή online διδασκαλία με ταυτόχρονη διάδραση με τους φοιτητές (εικόνα, βίντεο και ήχος) καθώς και την υποστήριξη online παρουσιάσεων, διαμοιρασμού εφαρμογών και ασπροπίνακα. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία epresence δεν προτείνεται για διδασκαλία αλλά για συνεδριάσεις.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν συντονισμένα και σταδιακά και θα συνοδευτούν με συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης από το Κέντρο Διαχείρισης & Λειτουργίας Δικτύου του ΕΚΠΑ.

Σενάρια Τηλεμετάδοσης Μαθημάτων και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το ΕΚΠΑ διαθέτει ένα δυναμικό οικοσύστημα υπηρεσιών και υποδομών Τηλεκπαίδευσης που σε συνδυασμό με τις ελεύθερα διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες Τηλεδιασκέψεων και Ζωντανών Μεταδόσεων μπορεί να υποστηρίξει με τρόπο λειτουργικό, αποδοτικό και συγχρόνως ρεαλιστικό τις εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τις ανάγκες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης του Ιδρύματος.

Η εβδομάδα 16-22 Μαρτίου 2020 είναι εβδομάδα πιλότος για τα προτεινόμενα σενάρια και παράλληλα περίοδος προετοιμασίας αναλυτικών απλών οδηγιών για όλες τις προτεινόμενες υπηρεσίες.

Βασική υποδομή για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους φοιτητές και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κλπ) αποτελεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass του ΕΚΠΑ  (https://eclass.uoa.gr). Όλα τα Μαθήματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή παρουσία (ηλεκτρονικό μάθημα). Παράλληλα μέσα από τα μαθήματα αυτά θα ανακοινώνεται στους φοιτητές ο τρόπος και η ώρα Τηλεμετάδοσης του Μαθήματος ή Ζωντανής εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα μπορεί να επιλέγει το καταλληλότερο για τους φοιτητές του, το μάθημά του αλλά και τον ίδιο,  τρόπο Τηλεμετάδοσης του Μαθήματος ή Ζωντανής εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας.

Οι διαθέσιμοι τρόποι Τηλεμετάδοσης ενός Μαθήματος ή Ζωντανής εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας είναι οι εξής:

Σενάριο Δ1 (μεγάλα ακροατήρια):  Μάθημα στο EClass + Αξιοποίηση των Βιντεοσκοπημένων Διαλέξεων του  Μαθήματος από προηγούμενα έτη στην πλατφόρμα Delos (https://delos.uoa.gr/). Aφορά στα μαθήματα που βιντεοσκοπούνταν συστηματικά. Παράλληλα μπορούν να αξιοποιηθούν (στην κρίση του διδάσκοντος) τα υπάρχοντα πρότυπα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Ιδρύματος (https://opencourses.uoa.gr/).

Σενάριο Δ2 (μεγάλα ακροατήρια):  Μάθημα στο EClass + Τηλεμετάδοση Μαθήματος (https://delos.uoa.gr/opendelos/) από Αίθουσα του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αίθουσες ανά Τμήμα και τον σχετικό χρονοπρογραμματισμό τους.

Σενάριο Δ3 (μεγάλα ακροατήρια):  Μάθημα στο EClass + Τηλεμετάδοση Μαθήματος μέσω YouTube Live (https://www.youtube.com/live) από το σπίτι ή το γραφείο με απλό registration στην υπηρεσία.

Σενάριο Δ4 (μικρά/μεσαία ακροατήρια):  Μάθημα στο EClass + Ζωντανή εξ Αποστάσεως Διδασκαλία του Μαθήματος από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Skype4Business και χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (https://delos365.grnet.gr/). Σημείωση: Μέχρι 250 συμμετέχοντες.

Σενάριο Δ5 (μικρά/μεσαία ακροατήρια):  Μάθημα στο EClass + Ζωντανή εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας του Μαθήματος από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Webex (https://www.webex.com/) με απλό registration (Start for free). Σημείωση: Μέχρι 100 συμμετέχοντες.

Σενάριο Δ6 (μικρά/μεσαία ακροατήρια):  Μάθημα στο EClass + Ζωντανή εξ Αποστάσεως Διδασκαλία του Μαθήματος από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM (https://www.zoom.us/) με απλό registration (Sign up, it’s free). Σημείωση: Μέχρι 100 συμμετέχοντες για 40 min.

Σενάριο Δ7 (μικρά/μεσαία ακροατήρια):  Μάθημα στο EClass + Ζωντανή εξ Αποστάσεως Διδασκαλία του Μαθήματος από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ που ενσωματώνεται στο EClass. Σημείωση: Μέχρι 100 συμμετέχοντες

Για τις ανάγκες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης του Ιδρύματος θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Συνεργασίας του ΕΚΠΑ (https://synergasia.uoa.gr/).

Οι διαθέσιμοι τρόποι είναι οι εξής:

Σενάριο Σ1:  Χώρος ηλεκτρονικής Συνεργασίας στην πλατφόρμα (Συνεργάζομαι Συμμετέχω) + Ζωντανή Τηλεδιάσκεψη από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ που ενσωματώνεται στην πλατφόρμα Συνεργασίας του ΕΚΠΑ (https://synergasia.uoa.gr/).

Σενάριο Σ2:  Χώρος ηλεκτρονικής Συνεργασίας στην πλατφόρμα (Συνεργάζομαι Συμμετέχω) + Αξιοποίηση των ελεύθερα διαθέσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών Τηλεδιασκέψεων και Ζωντανών Μεταδόσεων (Skype4Business, Webex).

Πηγή: https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD/18585-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-online-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82?fbclid=IwAR1x03xWZ5O6loluDtbT7IXMnf2GMfCPfDaTZIhGYoPcPEFOjOpfDVjLXgI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here