Νέα απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την είσοδο του κοινού στο κτήριο του ΥΠΑΙΘ

0
181

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α,55) και ειδικότερα την παρ.7 του άρθρου 5 αυτής,
2. Του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α,133/07-08-2019),
3. Του Π.Δ.18/2018 (Α,31): «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Του Π.Δ.81/2019 (Α,114) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. Του Π.Δ.83/2019 (Α,121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Του Π.Δ.84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Της παρ.6 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
(Β,769).
8. Της υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΑΠΔ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β,1659) απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Της υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
10. Της υπ’ αρ.πρωτ. 37528/Υ1/13-03-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων»
Β. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων.
Γ. Το μεγάλο πλήθος τόσο του προσωπικού που απασχολείται στο κτήριο το επί της οδού Α.
Παπανδρέου 37, καθώς και το μεγάλο εύρος του κοινού αναφοράς του Υπουργείου (μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων, κλήρος και διοικητικό προσωπικό)
Δ. Την από 25-04-2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία του Υπουργείου προς τους πολίτες για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης https://mydocs.minedu.gov.gr, οι οποίες πρωτοκολλώνται αυτομάτως.
Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών,
γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ανάκληση της.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πηγή https://www.minedu.gov.gr/news/44360-16-03-2020-nea-apofasi-tis-ypourgoy-paideias-gia-tin-eisodo-tou-koinoy-sto-ktirio-tou-ypaith

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here