Πότε και πώς πραγματοποιείται η αξιολόγηση σχολείων

0
99
Πηγή: ka-business.gr

Ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το σχέδιο για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, που θα ξεκινήσει από το τρέχον σχολικό έτος. Οι στόχοι, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ορίζονται αναλυτικά από ΦΕΚ (20/01/2021, Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 140).

Στόχοι της εσωτερικής αξιολόγησης και βασικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας

Όπως ορίζεται από το υπουργείο Παιδείας, σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής  βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:

– η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων που  επιδιώκουν την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των  μαθητών/-τριών 

– η ανάπτυξη συνεργατικών διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών, 

– η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η υποστήριξη της  επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,

– η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στη σχολική  κοινότητα.

Ως βασικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου είναι οι εξής:

α) της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,

β) της διοικητικής λειτουργίας, και 

γ) της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας  μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη  των εκπαιδευτικών.

Τονίζεται, δε, ότι βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα.

Πότε και πώς πραγματοποιείται η εσωτερική αξιολόγηση

Η εσωτερική αξιολόγηση (ή «αυτοαξιολόγηση» όπως συχνά αναφέρεται) διενεργείται κάθε έτος, ενώ η συγκεκριμένη διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού του έργου της σχολικής μονάδας.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης έχει  ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, η σχολική μονάδα συντάσσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, σε συνεργασία  με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ λαμβάνονται υπόψη  και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που  εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για τον λόγο αυτό.

Το παρακάτω γράφημα αποδίδει τη διαδικασία σε τρεις άξονες:

Τον Οκτώβριο ο σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αφορά στον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και  στον εντοπισμό των θεματικών αξόνων, των τομέων δηλαδή που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη μάθηση των  μαθητών/τριών ή/και για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και είναι δυνατό να βελτιωθούν. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συγκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών, που καταρτίζουν Σχέδια Δράσης, για την υλοποίηση  των στόχων αυτών.

Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε  σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους. 

Οι Ομάδες Δράσεις επιβλέπουν τον προγραμματισμό

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνολικά και οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, συλλέγουν, μελετούν,  αναλύουν και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας, τροποποιώντας και παρεμβαίνοντας διορθωτικά,  εάν χρειάζεται.

Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και  τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού  προγραμματισμού. Εάν ο Σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό –ή σε  τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή-Εκπαιδευτικού– Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης. 

Τον Ιούνιο η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης αποτιμάται:

1) η λειτουργία της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου  συνολικά
2) τα επιμέρους Σχέδια Δράσης, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει  σε σχέση με την επίδρασή τους.

Στο τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής/ντρια καλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση, με στόχο τη σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στην ειδική ψηφιακή  εφαρμογή του Ι.Ε.Π. από 15 έως 25 Ιουνίου κάθε έτους.

Σε ποιους άξονες πραγματοποιείται η αξιολόγηση και πώς βαθμολογείται

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, το έργο της σχολικής μονάδας βασίζεται σε τρεις βασικές λειτουργίες: α) παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία, β) διοικητική Λειτουργία και γ) επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Στους παρακάτω πίνακες, οι τρεις λειτουργίες εξειδικεύονται σε επιμέρους άξονες:

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται σε επίπεδο θεματικού άξονα, σε τετράβαθμη κλίμακα:

  • 1 = μη επαρκής λειτουργία, με αρκετά σημεία προς βελτίωση
  • 2 = επαρκής λειτουργία με κάποια σημεία προς βελτίωση
  • 3 = καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση
  • 4 = εξαιρετική λειτουργία

Στην αρχή του σχολικού έτους ο συλλογικός προγραμματισμός της σχολικής μονάδας

Ο συλλογικός προγραμματισμός της σχολικής μονάδας αφορά: 

α) στην καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας,  στο πλαίσιο της παροχής του εκπαιδευτικού της έργου, και

β) στη συστηματική διαδικασία καθορισμού στόχων  βελτίωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, επιλογής θεματικών αξόνων εστίασης και κατάρτισης Σχεδίων Δράσης.

Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση  πριν την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/ της Διευθυντή/τριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου  Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό  του έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση, εκτός  από τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.)  Παιδαγωγικής Ευθύνης, είναι δυνατόν να προσκληθούν  στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Π.Ε., καθώς και  μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και επι στήμονες άλλων εποπτευόμενων από το  Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων. 

Στο πλαίσιο της αρχικής Συνεδρίασης, ο Σύλλογος  Διδασκόντων, αξιοποιώντας: 

α) την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγού μενου σχολικού έτους, 

β) τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του/της Σ.Ε.Ε. Παι δαγωγικής Ευθύνης, 

γ) τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα  της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν  την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, και

δ) τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει, προβαίνει:
 

(i) στον προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας όσον αφορά στην καθημερινή λειτουργία της, και
 

(ii) στο σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας (παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία  διοικητική Λειτουργία και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών) , βάσει της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της και της εκτίμησης των δυνατοτήτων της.

Υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες δράσεις

Για τους σκοπούν που αναφέρονται παραπάνωτα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια Δράσης που θα αναλάβουν ομάδες 2-5 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον Ομάδες Δράσης (Α και Β): 

Δράση Α. Η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο  του πρώτου θεματικού άξονα, «Διδασκαλία, μάθηση και  αξιολόγηση» (άρθρο 3) είναι υποχρεωτική για όλους τους  εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Ομάδα Δράσης  μπορεί να συγκροτείται από: 

– εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κοινά γνωστικά  αντικείμενα. Τα μέλη της Ομάδας προγραμματίζουν τη  διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα  Σπουδών και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της  σχολικής μονάδας, σχεδιάζουν κοινές διδακτικές πρακτικές, επιλέγουν ή διαμορφώνουν από κοινού συμπλη ρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμόζουν εναλλακτικές  πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών  τους κ.λπ., 

– εκπαιδευτικούς διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκουν σε κοινά τμήματα. Τα μέλη της  Ομάδας προβαίνουν στο σχεδιασμό διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών και μαθητριών τους.

– εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που θα σχεδιάσουν Δράση για την εφαρμογή καινοτόμων διδακτι κών/παιδαγωγικών πρακτικών, δραστηριοτήτων για την  ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, διαθεματικών προσεγ γίσεων, πρακτικών αξιολόγησης κ.λπ. σε διαφορετικά  τμήματα και γνωστικά αντικείμενα. 

Οι εκπαιδευτικοί θέτουν στη δοκιμασία των πραγματικών συνθηκών της τάξης τους

(α) τον προγραμματισμό τους για τη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου,  

(β) την εφαρμογή του κοινού προγραμματισμού σε πλαίσιο συνδιδασκαλίας ή/και ετεροπαρατήρησης, όταν είναι  εφικτό, και

(γ) τα συμπεράσματα από τη μεταξύ τους  ανατροφοδότηση.

Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι  εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό,  σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης,  στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου.  Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας  φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να παρέχει τις  σχετικές χρονικές διευκολύνσεις.

Συμμετοχή και σε δεύτερη ομάδα

Κάθε εκπαιδευτικός εντάσσεται σε μία τουλάχιστον επιπλέον Ομάδα Δράσης, επιλέγοντας ένα δεύτερο θεματικό άξονα με βάση τις ανάγκεςτις προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα. Ο/Η Διευθυ ντής/τρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων φροντίζουν να  υπάρχει, κατά το δυνατό, ισοκατανομή Ομάδων Δράσης  στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν  σε μία τουλάχιστον Δράση (Α ή Β) της σχολικής μονάδας  όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες. Για τη δεύτερη  Δράση τους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του σχο λείου στο οποίο θα δηλώσουν συμμετοχή

Πώς πραγματοποιείται ο σχεδιασμός

Ο Συλλογικός Προγραμματισμός, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., μετά  από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτάται  στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Οι Ομάδες Δράσης, στη συνέχεια, προβαίνουν στον  αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων, τον οποίο επίσης  αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., ανα φέροντας τους στόχους, το περιεχόμενο, τα μέσα υλο ποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ. 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού των Δράσεων στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Το σχολείο έχει τη  δυνατότητα να τροποποιήσει το σχεδιασμό του με βάση  την ανατροφοδότηση αυτή. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτουςο/η Διευθυντής/τρια συγκαλεί το Σύλλογο  Διδασκόντων σε συνεδριάσεις, οι  οποίες πραγματοποιούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να εξετάσουν  την πορεία υλοποίησης του Συλλογικού Προγραμμα τισμού, καθώς και την εφαρμογή τυχόν διορθωτικών  παρεμβάσεων. 

Στο τέλος του διδακτικού έτους, εξετάζεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν οι συνεργαζόμενες ομάδες την  εργασία τους σε ειδική εκδήλωση του σχολείου, σε δια σχολικές συναντήσεις ή σε εκπαιδευτικές ημερίδες ανά λογης θεματικής, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών. 

Η τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Σχεδίων  Δράσης λαμβάνει χώρα στο τέλος του διδακτικού έτους,  στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου  Διδασκόντων, κατά την οποία οι Ομάδες παρουσιάζουν,  αποτιμούν και συζητούν συλλογικά τις εμπειρίες από  τη συνεργασία και τις Δράσεις που υλοποίησαν, τους  τομείς που θεωρούν ότι βελτίωσαν, τα σημεία στα οποία  δυσκολεύτηκαν, τους παράγοντες που τους βοήθησαν  ή/και τους δυσκόλεψαν. 

Συμπληρωματικά, οι ομάδες προβαίνουν στην λεκτική  αυτοαξιολόγηση (1. μη επαρκής, 2. επαρκής, 3. καλή,  4. εξαιρετική) παραμέτρων των Σχεδίων Δράσης, με κριτήρια τις βελτιώσεις, τους εμπλουτισμούς, τους εκσυγ χρονισμούς και τις αλλαγές που επήλθαν στις αντιλήψεις  και στις πρακτικές των μελών της ομάδας δράσης, στο  πλαίσιο της συνεργασίας τους. Τέλος, οι ομάδες δράσης  παραθέτουν, ενδεικτικά, στοιχεία/τεκμήρια που στηρί ζουν την αξιολογική αποτίμηση των Δράσεων. 

Πότε και πώς συντάσσεται η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πραγματοποιείται  η εσωτερική αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας. 

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συμπληρώνεται  και καταχωρίζεται μέχρι τις 25 Ιουνίου κάθε έτους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., και αποτυπώνει

1. τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής  μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές,  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.). Στο πεδίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συν θήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουρ γία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς  και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του  έργου της, 

2. το αποτέλεσμα της αποτίμησης των λειτουργιών της  σχολικής μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στους θεματικούς άξονες εστίασης (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα  με το άρθρο 3 της παρούσης), 

3. την τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής, με επισύναψη σχετικών τεκμηρίων,  

4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των τριών λειτουργιών της σχολικής μονάδας, 

5. τους στόχους βελτίωσης που είχαν τεθεί στο Συλλογικό Προγραμματισμό με εστίαση στις προτεραιότητες  της σχολικής μονάδας,

6. τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων που  υλοποιήθηκαν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που  είχαν τεθεί,

7. τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλο ποίηση των Δράσεων, 

8. την πιθανή ανάδειξη καλών πρακτικών με προτάσεις  για αξιοποίησή τους, 

9. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,

10. προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή ανάληψης πρωτοβουλιών για το επόμενο σχολικό έτος. 

Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Σε τρία επίπεδα η εξωτερική αξιολόγηση

1) Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολείο με ευθύνη των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Παιδαγωγικής Ευθύνης

Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν,  μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Στην Έκθεση αυτή έχει πρόσβαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου,  καθώς και το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει:

1. ανατροφοδοτικές παρατηρήσεις καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης σχετικά με τον Συλλογικό Προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση  των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας,

2. την τεκμηριωμένη αποτίμηση των λειτουργιών του  σχολείου ανά θεματικό άξονα (σε δεκάβαθμη κλίμακα),

3. συνολική εκτίμηση των θετικών σημείων και των αδυναμιών του σχολείου όσον αφορά τις τρεις λειτουργίες, καθώς και προτάσεις βελτίωσης

2) Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολείων ευθύνης του Συντονιστική Εκπαιδευτικού Έργου

Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην  ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής  Αξιολόγησης για το  σύνολο των σχολικών μονάδων  ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε  έτους. 

Η Έκθεση αυτή των Σ.Ε.Ε. αποτυπώνει συνοπτικά:

1. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των σχολικών  μονάδων ευθύνης τους, 

2. προτάσεις για τη βελτίωση των λειτουργιών τους και  την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών,

3. συνολική αποτίμηση των Δράσεων των σχολικών  μονάδων ευθύνης τους με αναφορά στα σημαντικότερα  αποτελέσματά τους, στις καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν, στα θέματα που χρήζουν μελέτης στο άμεσο μέλλον  καθώς και σε προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. 

3) Εξωτερική αξιολόγηση από τα ΠΕΚΕΣ

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις  Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς  και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους,  συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση  Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους. 

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει: 

1. συνολικές συνοπτικές παρατηρήσεις σχετικά με την  υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης στα σχολεία της Περι φερειακής Διεύθυνσης, ανά θεματικό άξονα, 

2. προτάσεις βελτίωσης ανά βαθμίδα και τύπο σχο λείου, 

3. καταγραφή των καλών πρακτικών που αναδείχθη καν, με παράθεση του υλικού που παρήχθη και προτεί νεται για την εφαρμογή σε άλλες σχολικές μονάδες, 

4. προτάσεις για διάχυση των επιτυχημένων πρακτικών  που αναπτύχθηκαν στις σχολικές μονάδες, 5. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις, 6. καταγραφή των αναγκών και των τάσεων που ανα δείχθηκαν μέσα από τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων  της Περιφέρειας, 

7. άλλες επισημάνσεις, κατά την κρίση του

Συνολική επίβλεψη από ΠΕΚΕΣ, ΙΕΠ, ΑΔΙΠΠΔΕ

Την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της διαδικασίας του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων έχουν:

1. σε περιφερειακό επίπεδο το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

2. σε εθνικό επίπεδο η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το Ι.Ε.Π.

Ξεκινάει τον Φεβρουάριο του 2021 η διαδικασία

Όπως ορίζει το υπουργείο Παιδείας, κατά το τρέχον σχολικό έτος δεν θα συμπεριληφθεί στις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ο Συλλογικός Προγραμματισμός όπως ορίστηκε ανωτέρω, καθώς θα ξεκινήσει από το επόμενο σχολικό έτος.

Ωστόσο, για την προετοιμασία της πρώτης Έκθεσης Εσω τερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας για το 2020-2021 ισχύουν τα εξής:

– Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου, μέχρι το τέλος  Φεβρουαρίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για  την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με  το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων

– Συγκροτούνται ομάδες εκπαιδευτικών, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε  σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες που αναλύθηκαν στους παραπάνω πίνακες, με  σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των  θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η  κάθε ομάδα  εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου  Διδασκόντων. 

– Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων συλλέγουν δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία  και το έργο της σχολικής μονάδας όσον αφορά τον θεματικό άξονα (ή τους θεματικούς άξονες) που έχουν αναλάβει, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν  πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των  θεματικών αξόνων). 

– Στις αρχές Ιουνίου, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων  προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής  μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, με τους περιορι σμούς του παρόντος άρθρου (1.i). 

– Στο πεδίο «Ταυτότητα» της σχολικής μονάδας  (άρθρο 5.1), όπου περιγράφονται σύντομα τα χαρακτη ριστικά της (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές,  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινω νικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.), καταγράφονται και  οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδρά σει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό  έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την  αποτίμηση του έργου της. 

Στη συνέχεια, οι  Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π.

Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην  ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής  Αξιολόγησης για το  σύνολο των σχολικών μονάδων  ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις  Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς  και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους,  συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση  Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Πηγή: alfavita.gr

Previous articleΥπουργός Παιδείας: Αλλαγές σε Λύκεια-ΑΕΙ
Next articleΝέα σενάρια για το άνοιγμα Γυμνασίων – Λυκείων
Avatar
Είμαι η Ανθή Ποζατζίδου. Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Δράμα, βρίσκομαι τώρα στο τέταρτο έτος των σπουδών της στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέλοντας να δοκιμάσω στην πράξη την τέχνη της δημοσιογραφίας έχω συμμετάσχει σε διάφορες προσομοιώσεις συνεδρίων ως δημοσιογράφος, βοηθός αρχισυνταξίας και αρχισυντάκτρια, ενώ δηλώνω λάτρης των τεχνών και ιδιαίτερα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας. Ο λόγος που γράφω στη Πηγή Παιδείας είναι γιατί θέλω να συνδυάσω τα δύο αγαπημένα μου πράγματα, την αρθρογραφία και τις τέχνες.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here